پشتیبانی سامانه آموزش مجازی در دو بخش فنی و آموزشی بصورت زیر  از ساعت ۸ صبح لغایت ۶عصر فقط از طریق واتس آپ انجام می شود:

• بخش فنی که مربوط به مشکلات استفاده از سامانه و موارد فنی آن می باشد. در این موارد می توانید از طریق واتس آپ با شماره های ۰۹۳۸۸۸۸۶۵۷۵ و ۰۹۳۵۶۴۴۴۸۴۴ در ارتباط باشید.
• بخش آموزشی که مربوط به مشکلاتی نظیر عدم تطابق دروس سامانه با دروس نیمسال جاری و سایر مسائل آموزشی می باشد. در این موارد می توانید از طریق واتس آپ با شماره های ۰۹۹۲۳۸۷۰۶۴۶ و ۰۹۲۲۳۱۸۳۹۹۵ در ارتباط باشید.

* دروس عملی، آزمایشگاه و کارگاه هنوز در سامانه آموزش مجازی وارد نشده است. لذا در قسمت دروس دانشجویان قابل مشاهده نیست.

تذکر مهمدانشجویان گرامی بسیاری از مشکلات احتمالی شما در فایل راهنمای سامانه توضیح داده شده استپس نیاز است حتماً در ابتدا این فایل با دقت مطالعه شود و در صورت بر طرف نشدن مشکل، از پشتیبانی استفاده گردد.