پرسنل امور آموزش

 

 • سمت
 • معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی
 • مدیر آموزشی و پژوهشی
 • کارشناس مسئول برنامه ریزی آموزشی
 • کارشناس آموزش، امور دانش آموختگان
 • کارشناس آموزش، امور نظام وظیفه
 • کارشناس آموزش، امور پذیرش، اطلاعیه ها، امور سامانه مجازی
 • عنوان
 • دکتر محسن جنتی
 • دکتر حامد باقری اسفه
 • مهندس سیدمهرداد قریشی
 • مهندس احسان رفعت
 • احمد علیدادی
 • ایمان رمضانی