فرم های آموزش

 


در این قسمت فرم های مورد نیاز دانشجویان قرار داد شده است.

 

خواهشمند است فرم ها را به صورت خوش خط، خوانا و بدون خط خوردگی تکمیل نمایید.


 

عنوان دانلود توضیحات 
درخواست کارت دانشجویی المثنی دانلود   
فرم مرخصی تحصیلی دانلود  
فرم بررسی کارنامه محرمانه دانلود   
فرم تقاضای انتقای توام با تغییر رشته دانلود  
فرم مهمانی دانلود   
فرم معرفی به استاد-درس اول دانلود   
فرم معرفی به استاد-درس دوم دانلود   
فرم تطبیق واحد دانلود   
فرم حذف ترم دانلود   
درخواست انصراف از تحصیل دانلود   
فرم تسویه حساب (ویژه دانشجویان انصرافی/اخراجی) دانلود  این فرم روی کاغذ A4 زرد رنگ چاپ شود. 
فرم درخواست رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان دانلود