اطلاعیه های کوییز های دروس در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
( آخرین به روز رسانی ………. مورخ  0000/00/00 ساعت  00:00)

به دانشجویان توصیه می شود به صورت روزانه این صفحه را بررسی کنند.

در این صفحه فقط مواردی که توسط اساتید محترم اطلاع رسانی می گردد ثبت می شود.

هفته روز تاریخ زمان عنوان درس استاد گروه درس توضیحات