دروس عملی حذف اضطراری

این فرم جهت ثبت دروس عملی که دانشجویان متقاضی حذف اضطراری آن (در نیمسال 3982 با توجه به شرایط کرونا) میباشند طراحی شده است.